ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :   
ชนิดผู้ใช้ :   
โครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
(หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ โทร. 0 - 2232-1137-40 มท. (803) 1137 - 40)
1. แรงงานไร้ฝีมือที่ทำการสำรวจ หมายถึง
1.1 แรงงานที่มีวุฒิการศึกษาไม่เกินชั้น ม.6 ทั้งที่เพิ่งจบการศึกษาหรือจบมาหลายปีแล้ว แต่ไม่เคยทำงานหรือเคยทำมาแล้ว
แต่รวมระยะเวลาการทำงานเก่ากับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันแล้วไม่เกิน 1 ปี
1.2 ลูกจ้างซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างและได้รับค่าจ้างตอบแทนจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างรายวันหรือรายเดือนก็ตาม